Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 2/5-2018

Lovgivning SKOV - VANDLØB

Autorisation som sprøjtefører 2015

Skovloven

Miljøbeskyttelseslov

Erstatning for publikums-skader på maskiner i skoven - 9/5-2014

Hvis du som skoventreprenør eller tilsvarende udsættes for skader på dine maskiner forårsaget af publikum, kan du søge Miljøministeriet om erstatning.

Ordningen omfatter brand-, tyveri- og hærværksskader, som kan henføres til publikums adgangsret til private skove, udyrkede arealer eller markveje og stier i medfør af naturbeskyttelsesloven, der giver befolkningen lov til at færdes i naturen - også på privat ejendom. Derudover er også skader i forbindelse med orienteringsløb og lignende omfattet, selv om sådanne arrangementer kræver ejerens tilladelse.

En skade skal være anmeldt til politiet senest 8 dage, efter at skaden er opdaget, og skader, der medfører tab på 1.000 kr. eller derunder, er ikke omfattet.

Læs mere om  vilkår og få anmeldelsesblanket.

Okkerloven

Klipning og beskæring af hegn langs vej - 14/3/2014

Grundejere er forpligtigede til at holde hegn ud mod offentlige arealer og mod private fællesveje forsvarligt klippede. Der er specifikke mål for, hvordan færdselsarealerne skal friholdes. Der skelens mellem træer i og uden for byområder. Se lovgrundlaget og målene for friholdelse til vejarealer her.  -  Kilde: Grobund 01/2014

Serviceattest er nu digital - 7.2.2014