Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem

 

Sidst rettet: 23/3-2021

LER

LER står for ledningsejerregisteret og et register, man skal søge i, inden man som entreprenør og kloakmester graver i jorden.

Generelt om LER

Før man opstarter et jord/gravearbejde skal man som graveaktører slå op i LER for at undersøge, hvem der har ledninger i graveområdet. I LER kaldes dette en graveforespørgsel. Når graveforespørgslen er oprettet, får graveaktøren en kvittering, der viser graveområdet, samt en liste over relevante ledningsejere inden for området. Samtidig sender LER elektronisk en besked til ledningsejerne. Ledningsejerne har ifølge loven op til 5 arbejdsdage til at udlevere ledningsoplysningerne til graveaktøren. Først efter man har alle ledningsoplysninger kan gravearbejdet i gang sættes.

Graveaktører skal betale et gebyr for at oprette en forespørgsel. Efter man har forespurgt i LER, skal man som altid søge gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed.

Hvornår skal man søge?

Ultimo 2010 trådte ændringerne til "lov om registrering af ledningsejere" i kraft. Fra kun at have været gældende for gravearbejde i offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, omfatter loven i dag alle arealer på land samt det danske søterritorium herunder også privat
grund.

Det betyder, at enhver, der erhvervsmæssigt udfører gravearbejder, skal indhente oplysninger i LER, uanset hvor man udfører gravearbejde.

Registreringspligten gælder dog stadig kun for ledninger som ejes af forsynings- og distributionsselskaber. Dvs. at man typisk ikke får oplysninger om stikledninger og ledninger som ejes af private i forbindelse med en søgning i LER. Derfor har DM&E udviklet en aftaleseddel specielt til indgåelse af aftale om gravearbejde på privat grund. Aftalesedlen kan downloades nederst på siden.

Definition: Ved gravearbejde forstås alle fysiske arbejder, som kan beskadige nedgravede ledninger, herunder skydning af ledninger gennem jorden, boring af huller, grubning, fræsning eller nedramning af rør, pæle, pløkker eller spyd mv.

Undtagelser

Der er visse undtagelser fra søgepligten i LER. Det betyder, at man som graveaktør er fritaget fra at søge i LER, når man udfører "gravarbejde":

  1. På arealer udenfor veje, der ejes af graveaktøren selv, når graveaktøren har kendskab til ledningers placering påarealet.
  2. På arealer udenfor offentligt vejareal eller arealer udlagt til privat fællesvej, når der ikke graves dybere end 40 cm under terræn.
    Dvs. at "almindelige" overfladiske jordarbejder udenfor vejarealet typisk i muldlaget er fritaget fra LER-søgningen så længe man ikke kommer dybere end 40 cm.

Ved følgende gravearbejder skal man dog søge i LER første gang, man graver i et areal (uanset om graveaktøren selv ejer arealet):

  1. Gravearbejder, som graveaktøren foretager som led i udnyttelsen af en råstoftilladelse til at grave på arealet, der er udlagt til råstofefterforskning og råstofindvinding.
  2. Gravearbejde på begravelsespladser, der ejes af graveaktøren.

Bortset fra ovenstående undtagelser skal man altid søge i LER før et gravearbejde på land samt det danske søterritorium.

Stort ansvar

At man ifølge loven er fritaget fra at søge i LER, betyder ikke, at man som graveaktør ikke er ansvarlig for eventuelle beskadigelser af ledninger i forbindelse med et gravearbejde. Praksis viser at entreprenøren påtager sig et kæmpe ansvar når denne graver i jorden. Entreprenøren skal som udgangspunkt være meget omhyggelig med på alle måder at søge graveskader undgået ved at søge de nødvendige oplysninger samt fastlægge eventuelle ledningers præcise placering. Derfor kan det også anbefales altid at søge LER samt spørge grundejere mfl. indtil placering af ledninger.

Aftaleseddel til gravearbejder på privat grund  

I forbindelse med udviddet dækningsområde i LER-loven har DM&E udarbejdet et dokument til brug ved jord- og gravearbejder, hvor der kan forekomme "private" ledninger i jorden. Dvs. ledninger, der ikke omfattet registreringspligten i LER (Ledningsejerregisteret). Aftalesedlen og en vejledning hertil kan downloades herunder. 


Medlemmer af DM&E kan læse mere her - venligst benyt i øverste højre hjørne af hjemmesiden. Ønsker du at blive medlem, så kan du ansøge her.

 

DM&E er repræsenteret i ministeriets brugergruppe for LER og varetager derigennem medlemmernes interesser. Hvis du har dårlige eller gode oplevelser med LER, er du som medlem velkommen til at kontakte DM&E, så bringer vi problemstillerne videre til ministeriet.

Hvis du har spørgsmål til brugen af LER, er du også velkommen til at kontakte DM&E.  

Lovgivning:

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

Log ind på LER her