Menu - For Responsive


› Medlemslogin › Bliv medlem
Sidst rettet: 25/8-2022

FAQ - spørgsmål og svar

Her samler vi de spørgsmål vi ofte får i forbindelse med ADR -  håndtering og transport af farligt gods. 

Generelle spørgsmål

Hvad er farligt gods?

Farligt gods omfatter eksplosive stoffer og genstande, gasser, brandfarlige væsker, giftige stoffer, ætsende stoffer mv.

Stoffer og genstande, der er farligt gods, er tildelt UN-numre og kan finde i tabel A i ADR.

Farligt gods må kun transporteres på visse betingelser i henhold til ADR.

Hvornår er der tale om erhvervsmæssig transport af farligt gods?

Når det farlige gods ikke er beregnet til chaufførens eller evt. medpassagerers personlige eller hjemlige brug, herunder fritids- eller sportsaktiviteter.

Hvad er faresedler?

Faresedler til køretøjer giver oplysning om, hvilken fare, der er forbundet med det pågældende farlige gods.

Hvis der kun transporteres farligt gods i mængder, der ikke overstiger den frimængden, er der ikke krav om faresedler på køretøjet – kun på emballagen.

Hvordan bestiller jeg faresedler?

Du kan bestille faresedler via DM&E´s hjemmeside her

Hvor finder jeg transportdokumenter?

Du kan hente transportdokumenter gratis på DM&E´s hjemmeside her, hvor du også finder eksempler på udfyldte transportdokumenter.

Hvilke faktorer er der for de enkelte produkter og deres transportkategori eller emballagegruppe?

Transportkategorier Emballagegrupper

Hvad er et UN-nummer?

Et firecifret nummer, der angiver klassificeringen af det farlige gods. UN-nummeret skal bl.a. fremgå af transportdokumentet, af mærkningen af emballager, og af de orange skilte på køretøjet (over frimængden), når der er tale om transport af farligt gods i tank.

Stoffer og genstande, der er farligt gods og tildelt UN-nummer er listet i tabel A i ADR.


Godkendelse af køretøjer og containers

Skal et køretøj ADR-godkendes?

Køretøjet skal kun godkendes, hvis der transporteres farligt gods i tank eller hvis der transporteres eksplosive stoffer og genstande i mængder, der overstiger den såkaldte frimængde.

Begrebet ”ADR-godkendelse” benyttes sædvanligvis kun i forbindelse med godkendelse af køretøjer.

Hvordan får jeg et køretøj ADR-godkendt?

Køretøjet skal synes og ADR-godkendes af en synsvirksomhed.

Skal palletanke/IBC'er til farligt gods godkendes?

Ja, palletanke/IBC'er skal periodisk prøves og efterses lf. de krav, der stilles i ADR-konventionen herom.

Må jeg transportere farligt gods i en varebil?

Ja, der gælder samme ADR-regler for varebiler som for andre køretøjer.

Kan jeg få min personbil ADR-godkendt?

Nej.

Skal det trækkende køretøj til en påhængsvogn ADR-godkendes?

Nej, forudsat det trækkende køretøj ikke transporterer farligt gods. Trækkende køretøjer til tankpåhængsvogne skal dog altid ADR-godkendes.


Materiel og sikkerhedsudstyr

Hvad er orange skilte til køretøjer, og hvor kan jeg købe disse?

Orange skilte til køretøjer giver oplysning om, at køretøjet transporterer farligt gods. De nærmere regler for udformning og placering af orange skilte fremgår af ADR.

Som udgangspunkt skal der placeres skilte foran og bag på køretøjet, så de er let synlige. Du kan købe orange skilte på vores hjemmeside her

Hvis der kun transporteres farligt gods i mængder, der ikke overstiger den såkaldte frimængde, er der ikke krav om orange skilte på køretøjet.

Hvor kan jeg købe ildslukkere?

Du kan bestille ildslukkere på vores hjemmeside her.

Hvad er sikkerhedsudstyr, og hvor kan jeg købe det?

Sikkerhedsudstyr skal anvendes i tilfælde af uheld mv. i forbindelse med transporten.

Kun ved transport over frimængden er der krav om at skulle medbringe sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler.

Ved transport under frimængden er der ikke krav om at medbringe sikkerhedsudstyr og personlige værnemidler.

Sikkerhedsudstyr omfatter bl.a.: Stopklods(er), advarselsmarkeringer, advarselsvest/ –beklædning til hvert medlem af køretøjets mandskab, håndlygte til hvert medlem af køretøjets mandskab samt yderligere udstyr, såfremt dette kræves i henhold til sikkerhedskortet/skriftlige anvisninger.

Sikkerhedsudstyr kan købes hos private forhandlere af sikkerhedsudstyr og transportmateriel m.fl. eller bestilles gennem DM&E. (forhør nærmere)


Parkering og opbevaring

Er et parkeret køretøj med farligt gods omfattet af transportreglerne?

Ja, men kun hvis transporten ikke er afsluttet endnu, og parkeringen er en nødvendig forudsætning (transportvilkår/ trafikale forhold) for at kunne fuldføre transporten. Bemærk, at der er regler for opsyn med køretøjet og for, hvor der må parkeres.

Hvor længe må man vente med aflæsning af farligt gods, når køretøjet ankommer til modtageren af godset?

En modtager af farligt gods må ikke uden tvingende grund udsætte eller forhale modtagelsen af godset, herunder aflæsningen. Aflæsningen skal derfor som udgangspunkt ske straks efter ankomst til modtageren.

Er midlertidig opbevaring af farligt gods omfattet af transportreglerne?

Ja, men kun hvis den midlertidige opbevaring sker med det formål at skifte til et andet transportmiddel fx ved omlastning på en fragtcentral eller til en anden transportform, som fx til søtransport.

Vær opmærksom på, at en midlertidig opbevaring af farligt gods som led i et transportforløb ikke udelukker, at reglerne for oplag kan finde anvendelse. Det gælder fx Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter.

Er opbevaring af farligt gods fritaget fra oplagsreglerne, hvis der er tale om midlertidig opbevaring som et led i transportforløbet?

Nej. En midlertidig opbevaring af farligt gods som led i et transportforløb udelukker ikke, at reglerne for oplag kan finde anvendelse.

Vær opmærksom på, at definitionen af transport kun omfatter midlertidig opbevaring, hvis det sker med det formål at skifte til et andet transportmiddel eller anden transportform.


Uddannelse

Skal man være uddannet for at køre med farligt gods?

Ja

- ved transport af farligt gods i mængder, der ikke overstiger frimængden, skal føreren være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR.
- ved transport af farligt gods i mængder større end den såkaldte frimængde, skal føreren have en ADR-chaufføruddannelse. Uddannelsen omfatter et grundkursus og eventuelt specialiseringskurser.

Skal man være uddannet, hvis man ikke er chauffør, men har en anden opgave i relation til vejtransport af farligt gods?

Ja, hvis man ikke er chauffør, men har en anden opgave i relation til vejtransport af farligt gods, skal man være uddannet i henhold til kapitel 1.3 i ADR.

Hvor kan jeg tage et ADR-kursus?

Beredskabsstyrelsen har godkendt en række udbydere af ADR-chaufførkurser.

DM&E udbyder ADR kurser Kap. 1.3. Se kommende kurser i vores kalender eller kontakt sikkerhedsrådgiver Vagn Theilgaard, vt@dmoge.dk, tlf. 7640 8375 for at høre mere om, hvor og hvornår du kan tage et ADR-kursus.

ADR kursus kap 1.3 kan foregå internt i virksomheden (f.eks. gennem sikkerhedsrådgiveren), eller der kan gøres brug af ekstern ekspertise. Beredskabsstyrelsen godkender ikke kurserne.

Kan man få andre uddannelser om transport af farligt gods (udover ADR-kurserne)?

Det findes der ingen regler for evt. andre uddannelser i forbindelse med håndtering og transport af farligt gods.


Undtagelser

Kan virksomheden transportere farligt gods efter frimængdereglerne?

Ja, hvis den transporterede mængde farligt gods pr. transporterende enhed ikke overstiger de fastsatte mængdegrænser i underafsnit 1.1.3.6 i ADR - frimængden.

Kan virksomheden transportere farligt gods uden at være omfattet af reglerne for vejtransport af farligt gods?

Nej, som udgangspunkt er al erhvervsmæssig vejtransport af farligt gods omfattet af reglerne.

Der er fastsat nationale nogle undtagelser i bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods.